Newsletter

Chcesz dostawać najnowsze artykuły, szkolenia i oferty pracy?

Social Media dla HR

 

Regulamin korzystania z portalu

I. Główne definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Dostawca–VeritaHR Polska Sp.zo.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000327720

Portal– strona Internetowa, która znajduje się pod adresem: http://www.veritahr.pl/, w ramach której Dostawca świadczy Usługi.

Usługi– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, dostarczaniu informacji, Twój Profil, Newsletter lub inne.

Użytkownik – osoba prywatna bądź osoba reprezentująca Firmę, która zdecyduje się na korzystanie ze strony internetowej, wchodząc na adres internetowy: http://www.veritahr.pl/

Konto użytkownika– profil, który został założony przez użytkownika po dokonaniu rejestracji stanowiący wizytówkę osoby fizycznej lub firmy

Materiał– pojedynczy materiał tekstowy bądź audiowizualny udostępniany przez Dostawcę w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania.

Newsletter– usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie listu elektronicznego, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę na stronach Portalu. Opisane zostały również ustalenia w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji dostarczonych przez Użytkowników serwisu.

2.2. Portal wraz z treścią, znakami graficznymi, zdjęciami, materiałami oraz bazą danych stanowi własność VeritaHR Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000327720 Wysokość kapitału zakładowego 267,700,00 zł NIP 9512279576; REGON 141482461

2.3 Głównym celem serwisu VeritaHR jest stworzenie miejsca dla osób związanych z branżą rekrutacyjną, HR, a także studentów zorientowanych na rozwój kariery zawodowej. To także platforma, która zawiera najważniejsze newsy, wydarzenia, instytucje z branży i szkolenia w całej Polsce.

2.4 Z systemu VeritaHR mogą korzystać Użytkownicy, których komputer umożliwia połączenie się z Internetem i posiada odpowiednią przeglądarkę internetową.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

2.5 Użytkownicy poruszający się po Portalu pozostają całkowicie anonimowi do momentu, aż sami zdecydują się na rejestrację w systemie.

2.6 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

2.7 Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.

2.8. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych, składających się na Portal, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

2.9. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu reguluje dział „Polityka prywatności” dostępny w niniejszym regulaminie Portalu. Podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo że działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.

2.10 Ze Strony internetowej mogą korzystać, w celach zgodnych z prawem, osoby informacji dotyczących szeroko pojętych usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, oraz pracodawcy szukający pracowników. Verita HR Polska w szczególności zabrania korzystania ze strony internetowej Użytkownikom, którzy zamieszczają informacje nieprawdziwe, niepełne lub niedokładne, zamieszczają lub przytaczają materiały co do których nie mają praw, próbują korzystać ze strony niezgodnie z jej Regulaminem,  na co wszyscy użytkownicy strony wyrażają zgodę. Ujawnianie lub udostępnianie hasła Użytkownika osobom trzecim lub wykorzystywanie hasła do niedopuszczalnych celów, może skutkować dostępem do tych danych osób nieupoważnionych. Użytkownikom zabrania się naruszania lub podejmowania prób naruszenia zabezpieczeń Strony internetowej. Verita HR Polska będzie badać doniesienia i przesłanki o tego rodzaju domniemanych naruszeniach, co może doprowadzić do współdziałania z organami ścigania w dochodzeniu względem użytkownika, który dopuścił się takich naruszeń.

 

III. Postanowienia dotyczące rejestracji na Portalu

3.1. Rejestracja Użytkownika w systemie VeritaHRjest dobrowolna i bezpłatna. Następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, w którym prosimy o podanie danych takich jak: Imię i Nazwisko/Dane Firmy, adres e-mail oraz dodatkowych danych związanych z ustaleniem warunków logowania (ustalenie hasła) oraz zweryfikowania autentyczności firmy.

3.2. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie VeritaHR. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy założenia konta lub usunięcia konta Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób narusza dobro osób trzecich, bądź łamie zasady niniejszego Regulaminu.

3.3. Użytkownik, który dokonuje rejestracji po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oświadcza, że:

a. podane w trakcie rejestracji dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

d. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

e. zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

3.4. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych i hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie przypadki rejestracji, za jego zgodą bądź nie. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe poinformowanie administratora portalu o wszelkich przypadkach rejestracji lub użycia hasła bez zgody Użytkownika.

 

IV. Warunki otrzymywania newslettera w ramach portalu

4.1. Subskrypcja newslettera jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu i warunków panujących na portalu przez Użytkownika, a także dokonaniem aktywacji konta poprzez otwarcie łącza (link aktywacyjny) wysłanego przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej.

 

V. Polityka prywatności - ochrona danych osobowych

5.1. Niniejszym informujemy, iż właścicielem serwisu VeritaHRjest Firma Verita HR Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławska 182, która jest Administratorem danych przekazywanych przez Użytkowników serwisu.

5.2. Verita HR Polska sp. z o.o. oświadcza, iż przetwarza dane zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie niezbędnym do realizacji założeń, dla których powstał serwis VeritaHR.

5.3. Informujemy, iż każdy Użytkownik, który udostępnia swoje dane Verita HR Polska ma prawo do zmiany, dostępu i ochrony tych danych. W każdej chwili użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych z bazy, po uprzednim kontakcie z Administratorem (który posiada odpowiednie narzędzia techniczne, służące do usuwania danych z bazy VeritaHR.com).

5.4. Zbierane informacje o użytkownikach są przechowywane w bezpiecznych i odpowiednio dostosowanych do tego celu bazach danych, do których dostęp mają tylko osoby upoważnione.

5.5. Zamieszczanie w treści, które są niezgodne z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów jest niedozwolone. Administratorzy systemu VeritaHR zastrzegają sobie prawo usuwania takich zapisów bez poinformowania o tym Użytkownika, który zapisu dokonał.

5.6. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu użytkownika, Usługodawca może wykorzystywać w celu kontaktu z użytkownikami portalu, odpowiadając na prośby użytkowników drogą elektroniczną, poinformowania o bieżących wydarzeniach, nowościach w serwisie, usługach lub promocjach, przesyłania informacji handlowej związanej ze świadczonymi usługami.

5.7. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę i administratora w zakresie koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania portalu. Przetwarzanie danych będzie dokonywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w przetwarzane dane, żądania ich poprawiania i/lub usunięcia.

5.8. Usługodawca zapewnia, iż nie przekaże tych informacji osobom trzecim bez zgody użytkownika, poza zakresem niezbędnym do wysłania newslettera, obsługi zamówienia lub spełnienia jego prośby. Dane osobowe będą przekazywane lub przetwarzane z zachowaniem ścisłej poufności oraz za pomocą chronionych środków technicznych.

 

VI. Prawa autorskie i pokrewne

6.1. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na w/w portalach, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało to w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione.

6.2. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych dostępnych na portalach jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

6.3. W przypadku wykorzystywania treści umieszczonych na w/w stronach należy każdorazowo podawać źródło informacji (nazwa jednostki oraz adres strony internetowej).

6.4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób treści w/w portali w celach komercyjnych i bez uprzedniej zgody i autoryzacji przez administratora portalu poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

VIII. Odpowiedzialność dostawcy serwisu VeritaHR

8.1 Dostawca nie gwarantuje, że niniejsza strona będzie działać w sposób wolny od błędów ani, że strona ta lub jej serwer są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów a także nie ponosi odpowiedzialności za koszty naprawy lub wymiany sprzętu lub danych wynikających z korzystania ze strony internetowej lub materiałów.

8.2. Strona internetowa wraz z całą jej zawartością jest dostarczana w stanie aktualnym bez jakichkolwiek gwarancji. Dostawca nie udziela gwarancji pod względem poprawności, wiarygodności, dokładności lub aktualności materiałów, usług, oprogramowania, tekstu, grafik i linków.

 

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku.

9.2. Verita HR Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników, zmian na Stronie internetowej lub ograniczenia dostępu do Strony internetowej.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz akceptujesz Więcej znajdziecie Państwo na stronie Polityka Cookie.

Akceptuję cookie z tej strony.