Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies

Strona główna » Polityka prywatności

Spis treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Verita HR Polska sp. z o.o. (dalej „Verita HR”) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo, czyli ich poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Verita HR zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Verita  HR Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182.

Verita HR przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej dane.osobowe@Veritahr.com

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Verita HR to podmiot, który świadczy kompleksowe usługi rekrutacyjne. Realizując swoje cele biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Zawarcie i wykonanie umowy z klientem i kontrahentem

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy

Verita HR w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami/ reprezentantami klientów i kontrahentów.

Organizacja konferencji oraz konkursu Perły HR – rejestracja i udział uczestnika oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika

art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

art. 6 ust. 1 lit f RODO

Dane niezbędne do udziału w konferencji przetwarzane są do czasu zakończenia konferencji. Wizerunek przetwarzany jest do czasu złożenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku.

Administrator podczas konferencji wykonuje zdjęcia i filmy promocyjne – utrwalony wizerunek uczestników przetwarzany jest w prawnie uzasadnionym celu administratora, z uwagi na wyrażenie zgody przez uczestnika na wykorzystanie wizerunku wyrażonej przez aktywne działanie, tj. udział w konferencji.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.

Archiwizowanie dokumentów w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości oraz w celu archiwizacji innych dokumentów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu

art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa o rachunkowości (co do zasady przez okres do 6 lat), w przypadku danych znajdujących się w innych dokumentach do czasu złożenia sprzeciwu.

Jeżeli do określonych dokumentów przepisy prawa nie wskazują okresu ich archiwizacji, administrator przechowuje wybrane dokumenty przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym newsletter

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,

w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód na kanał komunikacji.

Do czasu złożenia przez użytkownika usługi sprzeciwu. Możliwe jest również w powyższym celu automatyczne dopasowanie treści komunikatów marketingowych do preferencji użytkownika i potrzeb (profilowanie) – w tym celu możemy wykorzystać dane osobowe wynikające z Umowy, historii kontaktów z administratorem danych, w tym zakupionych produktów i usług. Jeżeli będziemy kontaktować się z użytkownikiem z wykorzystaniem kanału elektronicznego lub telefonicznego uzyskamy uprzednią zgodę użytkownika, którą zawsze Użytkownik będzie mógł wycofać

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.

Kontrola dostępu, w tym monitoring na teren administratora danych w celach podniesienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie administratora jest jego uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 222 KP).

Prowadzenie rekrutacji wewnętrznej

art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO

Do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

Proces rekrutacji zewnętrznej dla klientów spółek z grupy kapitałowej

art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO

Dane przetwarzane w procesie są współadministrowane pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej, tj. Verita HR Polska sp. z o.o. , HRO Personnel sp. z o.o.

Do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

Zarządzanie wewnętrznymi zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO

art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy.

10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży.

Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika na jego rozpowszechnianie lub na podstawie umowy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami dla klientów Administratora:

·       proces zatrudnienia w ramach agencji pracy tymczasowej;

·       proces zatrudnienia w celu body leasingu

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO

art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy (j.w.).

j.w.

Prowadzenie formularza kontaktowego na stronie www

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych związany jest z przedmiotem zapytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności

Prowadzenia działań analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb użytkowników usługi, ogólnej optymalizacji produktów administratora, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o użytkownikach, itp.)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez czas trwania umowy, jak również po jej zakończeniu do czasu wskazanego w celach powyżej.

Posiadanie działań analitycznych.

Przetwarzanie danych w ramach profilu na portalu społecznościowym Facebook

Art. 6 ust. 1 lit. f  RODO

Do czasu złożenia sprzeciwu.

Dane są również współadministrowane przez Verita  i Facebook

Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dosmaczonych przez Facebook, w tym Messenger oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Przetwarzanie danych w ramach profilu na portalu społecznościowym LinkedIn

Art. 6 ust. 1 lit. f  RODO

Do czasu złożenia sprzeciwu.

Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dosmaczonych przez LinkedIn oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

Więcej informacji:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL#collect

Pliki cookies

 

Dostosowanie treści stron

internetowych do potrzeb

użytkowników, optymalizacja

korzystania z serwisów internetowych. Nadto obsługa stron internetowych, wizyty użytkownika strony oraz analiza aktywności na stronach internetowych.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

Wyrażenie sprzeciwu może

nastąpić jedynie poprzez zmianę

ustawień przeglądarki

użytkownika końcowego, która

uniemożliwi gromadzenie

informacji z wykorzystaniem

plików cookies.

Prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest obsługa stron

internetowych

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Verita HR będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • innym podmiotom z Grupy kapitałowej Verita HR,
 • podmiotom świadczącym usługi IT;
 • podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, księgowo-kadrowe;
 • podmiotom archiwizującym dokumenty;
 • podmiotom świadczącym usługi marketingowe;
 • organom państwowym, w tym instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Verita HR przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Verita HR przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Verita HR z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Verita HR danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe są przetwarzane co do zasady na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza obszar EOG.

Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Nadto, mogą zdarzyć się sytuacje, że podstawowe dane służbowe pracownika/ współpracownika Verita HR (takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego oraz adres e-mail) mogą zostać przekazane do państw trzecich. Niezbędność przekazania danych do państw trzecich uwarunkowana jest wykonaniem umowy pomiędzy Verita HR a pracownikiem/ współpracownikiem, którego dane osobowe są przekazywane. Przekazanie do państwa trzeciego danych osobowych pracownika/ współpracownika, dotyczy tych osób którzy będą wykonywać czynności na rzecz kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta z państwa trzeciego.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, lub mogłyby powodować inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet.

Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Do czego używamy plików cookies

Verita HR stosuje pliki cookies, aby:

 • dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników;
 • optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;
 • zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
 • wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika;
 • docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami i aplikacjami należącymi do Verita HR;
 • wspierać Użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron dzięki wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach.

Jakich plików cookies używa Verita HR

Stosujemy dwa rodzaj plików:

 • sesyjne – pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług,
 1. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.

Z poziomu przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:

 • zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
 • określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz link odpowiedni link:

Internet Explorer

Microsoft Edge

Google Chrome

Safari

Mozilla Firefox

Opera

Urządzenia mobilne:

Android

iOS (Safari)

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności strony.

Jakich plików i na jakiej stronie używamy?

Nazwa pliku 

Operator

Cel zapisania:

Czas trwania 

 

Google Analytics

analiza zachowań użytkowników na stronie www

 

 

facebook.com, linkedin.com

funkcje interaktywne, jak udostępnianie na platformie zewnętrznej

 

 

Google Manager

kontrola kodów zamieszczanych na stronie www

 

 

Google Optimize

testowanie skuteczności strony www m.in przez wykorzystywanie testów A/B

 

 

Hotjar

analiza zachowań użytkowników na stronie www, pozwala na tworzenie tzw. map cieplnych, nagrywanie zachowania, analizę momentów, w których osoby opuszczają stronę

 

 

 

Korzystanie z Google Analytics oraz Optimize

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl (Browser Add On), aby wyłączyć Google Analytics.

Natomiast Google Opitmize jest to narzędzie, które pozwala Verita HR w prosty sposób ingerować w kod strony i analizować tego typu zagadnienia, które pozwolą sprawdzić, która wersja strony jest korzystniejsza dla użytkownika końcowego.

Korzystanie z Google Ads

Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Jeśli dotarłeś do naszej strony za pośrednictwem reklamy wysłanej przez Google, Google Ads ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Śledzący plik cookie jest wykorzystywany, gdy użytkownik kliknie reklamę obsługiwaną przez Google. Przedmiotowe pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony w naszej witrynie i plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców Ads. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania służą do generowania statystyk przekierowań dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują taką funkcjonalność. Klienci są informowani jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę. Nie otrzymują jednak informacji, które identyfikują użytkowników.

Jeśli nie chcesz, aby weryfikowano Twój ruch na stronie, zmień ustawienia przeglądarki np. poprzez blokowanie plików cookie z domeny „googleleadservices.com”.

Pamiętaj, że nie możesz zrezygnować z wykorzystania plików cookie, jeśli chcesz nadal rejestrować dane pomiarowe. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie.

Pomiar zmian za pomocą piksela Facebooka

Za Twoją zgodą używamy „piksela akcji użytkownika” zwanego „pikselem Facebooka”, tj. usługi dostarczanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) na naszej stronie internetowej. Z jej pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. Pozwala nam to śledzić skuteczność reklamy na Facebooku, co wykorzystujemy do celów statystycznych i badań rynku. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z naszą wiedzą. Facebook może łączyć te dane z kontem na Facebooku, a także wykorzystywać do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Możesz uniemożliwić Facebookowi i jego podmiotom stowarzyszonym możliwość wyświetlania reklam na Facebooku i poza nim.

Zgoda ta może być wyrażona wyłącznie przez użytkowników w wieku powyżej 13 lat. Jeśli jesteś młodszy, prosimy o zwrócenie się do opiekunów o jej wyrażenie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Facebook gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, kliknij tutaj.

Korzystanie z Google Manager

Nasza strona korzysta z narzędzia Google Tag Manager firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Narzędzie Google Tag Manager jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej za pośrednictwem interfejsu. Stosowanie Google Tag Manager nie wiąże się z zapisywaniem plików cookie ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie została dezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu do wszystkich tagów trackingowych, zaimplementowanych za pośrednictwem Google Tag Manager.

Narzędzie HotJar

Nasza strona korzysta z narzędzia dostarczanego przez Hotjar Ltd. Dzięki temu narzędziu wiemy, które miejsca są najczęściej klikane na naszej stronie internetowej, jak poruszają kursorem osoby odwiedzającą naszą stroną i co dokładnie oglądają.

Więcej informacji dostępne pod linkiem.

65 odpowiedzi

Szanujemy Twoją prywatność i dlatego informujemy, że wykorzystujemy na naszych stronach technologie takie jak pliki cookies, w celach świadczenia usług, marketingu i prowadzenia statystyk. Tym samym przetwarzamy dane osobowe: adresy IP oraz identyfikatory plików cookies, m.in. w celu personalizowania reklam, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych. Korzystanie ze strony bez zmian ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na umieszczanie plików w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz wycofać zgodę, zmieniając te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej informacji o tym, jak zmienić ustawienia przeglądarki dot. plików cookies, jak również o: ważności i ewentualnych odbiorcach plików cookies, administratorze danych, celach przetwarzania danych i przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności i cookies serwisów internetowych Verita HR Polska sp. z o.o.

Formularz dla kandydata

Administratorem danych osobowych jest Verita HR Polska Sp. z o.o. oraz HRO Personnel Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielnie odpowiedzi na zadane pytanie przez formularz kontaktowy. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i prawach dostępne jest w Polityce prywatności.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH​
Inspektor Danych Osobowych w Verita HR Sp. z o.o.:
dane.osobowe@veritahr.com 
Inspektor Danych Osobowych w HRO Personnel Sp. z o.o.:
dane.osobowe@hropersonnel.com 

Formularz dla pracodawcy

Administratorem danych osobowych jest Verita HR Polska Sp. z o.o. oraz HRO Personnel Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielnie odpowiedzi na zadane pytanie przez formularz kontaktowy. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i prawach dostępne jest w Polityce prywatności.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH​
Inspektor Danych Osobowych w Verita HR Sp. z o.o.:
dane.osobowe@veritahr.com 
Inspektor Danych Osobowych w HRO Personnel Sp. z o.o.:
dane.osobowe@hropersonnel.com